ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № _________________

м. Київ

Приватне Підприємство «Експертне Агентство» (далі - Оператор) в особі Генерального директора Гонтаренка Олександра Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________, в особі _________________, який діє на підставі _________________ (далі - Користувач), з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, враховуючи, що інформаційно-телекомунікаційна система Приватного Підприємства «Експертне Агентство»/ «EXP-AGENCY» (далі - Електронний майданчик), власником якої є Оператор, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://torgi.exp-agency.com.ua, пройшов кваліфікаційний відбір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Договір приєднання, Договір) про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов Договору в цілому та повністю, у тому числі, до Регламенту роботи електронної торгової системи Приватного Підприємства «Експертне Агентство»/«EXP-AGENCY» щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації (Регламент ЕТС) (далі - Регламент), який є йогоневід'ємною частиною, а Оператор надає Користувачу послуги з використаннясистеми електронних торгів через веб-сайт Електронного майданчика, якийрозташований в мережі Інтернет за веб-адресою https://torgi.exp-agency.com.ua (далі - Веб-сайт).

1.2. Склад та перелік послуг, що надаються Користувачу Оператором визначаються Регламентом майданчика.

1.3. Загальні умови та порядок надання послуг Користувачу, послуги, що надаються Оператором окремо та безкоштовно замовнику та окремо учаснику,відповідальність Оператора та Користувача, визначаються Регламентом.2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ПРОДАЖІВ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ


2.1. Будь-яка особа приймає рішення про застосування та/або використання електронної системи торгів (у т. ч. через Електронний майданчик) в якості користувача, замовника та/або учасника на власний розсуд та під свою відповідальність.

2.2. Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про торги, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком організаторів торгів, інформацією про процедури торгів, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

2.3. Здійснення Користувачем реєстрації на Електронному майданчику, є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору.

2.4. Користувач Електронного майданчику – Учасник торгів, з метою участі у торгах, повинен авторизуватись як Учасник аукціонів. Авторизація Користувача в якості Учасника здійснюється Електронним майданчиком безкоштовно.

2.5. Розмір гарантійного внеску для участі в Аукціоні становить: 5 відсотків від початкової ціни продажу кожного лоту, як затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду від 28 листопада 2016 року №2614. У разі відмови переможця Аукціону від підписання протоколу Аукціону або договору купівлі-продажу Активу (договору відступлення прав вимоги) та/або сплати коштів за придбаний Актив у повному обсязі гарантійний внесок такому покупцю не повертається і перераховується Виконавцем на рахунок Банку, який є організатором торговельної процедури.

2.6. Крок Аукціону (розмір надбавки, на яку в ході Аукціону здійснюється підвищення початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота Аукціону), становить не менше 1% (одного відсотка) від початкової вартості лотів.

2.7. Гарантійний внесок зараховується Учасником торгів на рахунок Оператора, зазначений у розділі 6.


3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


3.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

3.2. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникла внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку,відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-порталу, невідповідність апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи в електронній системі торгів.

3.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та ідентифікаційних даних зазначених в п.п. 5.5.6., 5.5.7. Регламенту та зобов'язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

3.4. У разі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або не достовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.

3.5. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а у разі недосягнення згоди -згідно з законодавством України.


4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


4.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.


5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


5.1. Актуальна редакція публічної оферти Договору та Регламенту знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.

5.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламенту, здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Веб-сайті.

5.3. Ця редакція Договору про приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику є чинною як для всіх нових користувачів.

5.4. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у томучислі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на веб-сайті Електронного майданчику.

5.5. Передача персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам,у випадках не передбаченим законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін.Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені пpо свої пpава відповідно до ст. 8 Закону України «Пpо захист персональних даних».8. РЕКВІЗИТИ СТОРІНПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»
ЄДРПОУ: 32892500
Адpeса:
25015, м.Кропивницький, Бульвар Студентський, 22/12

р/р: 26006462996
МФО: 380805
Банк: «Райффайзен Банк АВАЛЬ»
р/р: 26006016307401
МФО: 300346
Банк: ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

Електронна адреса для обміну документами: info@exp-agency.com.ua
тел. +3 098 009-18-81
сайт: https://torgi.exp-agency.com.ua
Генеральний директор: Гонтаренко Олександр Олександрович


_________________
ЄДРПОУ: _________________
в особі _________________,
який(яка) діє на підставі _________________

Юридична адpeса:
_________________, _________________, _________________

р/р: _________________
МФО: _________________
Банк: _________________